Dzīvojamā fonda pārvaldīšana

Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības:

 

1. Dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

 

2. Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tajā skaitā:

 

3. Dzīvojamās mājas lietas (turpmāk — mājas lieta) vešana;

 

4. Līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;

 

5. Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

 

 


Citas pārvaldīšanas darbības:


Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.