Jautājumi un atbildes

12
Feb/13

JAUTĀJUMS > Jautā: Iedzīvotājs

Kāpēc ir jāmaksā par koplietošanas telpu apkuri, ja kāpņu telpā kurā atrodas mans dzīvoklis nav apkures radiatora?
19
Feb/13

ATBILDE > Atbild: SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" jurists R.Golovans

Ministru kabineta 9.12.2008. noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk- Noteikumi) 18.punkts nosaka, ka, ja atsevišķajam īpašumam ir ierīkota autonoma apkure vai ja atsevišķā īpašumā nelieto centralizēti sagatavoto karsto ūdeni, īpašnieks maksā par mājas koplietošanas vajadzībām patērēto siltumenerģijas daļu, kas attiecināma uz atsevišķo īpašumu, atbilstoši siltumapgādes speciālista izstrādātajam un ar pārvaldnieku saskaņotajam aprēķinam. Savukārt, augstākminēto noteikumu 34.punkts nosaka, ka ja dzīvoklī līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir ierīkota autonoma siltumapgāde, līdz šo noteikumu 18.punktā paredzētā aprēķina izstrādei dzīvokļa īpašnieks maksā par mājas koplietošanas vajadzībām patērēto siltumenerģijas daļu, kas proporcionāla atsevišķā īpašuma kopējai platībai.
12
Feb/13

JAUTĀJUMS > Jautā: Iedzīvotājs

Uz kāda pamata Jūs izrakstāt rēķinu par karstā ūdens cirkulāciju, jo dzīvoklī karstais ūdens ir atslēgts (dzīvoju Kalkūnes pagastā)?
25
Feb/13

ATBILDE > Atbild: SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" jurists R.Golovans

Ministru kabineta 9.12.2008. noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.2.1.punkts nosaka, ka par pakalpojumiem, kuri nav mērāmi vai kuru patēriņa nav uzstādīti skaitītāji aprēķinu veic šādi- par siltumenerģiju karstā ūdens cirkulācijai- atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam. Ar SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” valdes locekļa 28.09.2012. rīkojumu Nr.1-3/68a „Par metodikas apstiprināšanu” tika apstiprināta metodika „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas patērētās siltumenerģijas un maksas aprēķināšanas kārtība Daugavpils novada Kalkūnes pagastā” (turpmāk- Metodika). Metodikas 8. un 9.punkts nosaka sekojošo:
„8.Norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzumu mājas karstā ūdens cirkulācijai aprēķina pēc formulas [2]:
Q cirk. = C x N , kur [2]
Q cirk. – patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens cirkulācijai [MWh];
C – konstants lielums, kas norēķina periodā, neatkarīgi no sezonas, ir 0,1 MWh apmērā uz vienu īpašumu;
N – kopējais dzīvokļu īpašumu skaits.
9. Maksu patērētājam par mājas karstā ūdens cirkulāciju norēķina periodā aprēķina pēc formulas [3]:
M k. ūd. cirk. = C x T, kur [3]
M k. ūd. cirk. – maksa patērētājam par karstā ūdens cirkulāciju [Ls];
C – konstants lielums, kas norēķina periodā, neatkarīgi no sezonas, ir 0,1 MWh apmērā uz vienu īpašumu;
T – siltumenerģijas tarifs kopā ar pievienotās vērtības nodokli [Ls/MWh].”
25
Feb/13

JAUTĀJUMS > Jautā: Iedzīvotājs

Vai drīkst atslēgt atsevišķu dzīvokli daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā no apkures? Ja jā, tad ar ko jāsāk?
25
Feb/13

ATBILDE > Atbild: SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" jurists R.Golovans

Vēršoties ar šādu jautājumu pie dažādiem mājas pārvaldniekiem vai atsevišķas pašvaldībās var saņemt dažādas atbildes. Atbildot uz šādu jautājumu gribam atsaukties uz izveidojušos tiesu praksi. LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 20.12.2012. spriedumā (Lieta Nr.A42783309) ir norādījis sekojošo: „Atsevišķs dzīvokļa īpašnieks nevar atslēgties no centralizētas siltumapgādes sistēmas un izvelēties alternatīvu apkures veidu gadījumā, ja mājā ir pastāvoša kopēja siltumapgādes sistēma, kurā katra dzīvokļa apsilde ir atkarīga no kopējās sistēmas darbības. Tas ir visas dzīvojamās mājas kopējs lēmums- izmantot vai neizmantot centralizētās siltumapgādes pakalpojumus, un šādu lēmumu mājā esošo dzīvokļu īpašnieki kopa var pieņemt, izmantojot Enerģētikas likuma 50.pantā garantētās tiesības izvelēties izdevīga ko siltumapgādes veidu..... Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumapgādes sistēma ir kopīpašumā esoša visas ēkas nedalāma inženierietaise, un uz to ir attiecināma gan Civillikuma 1068.panta norma, kas paredz, ka rīkoties ar to drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu, gan kā speciālās normas- Dzīvokļa īpašuma likuma normas par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu. Tādējādi kopīgās siltumapgādes sistēmas tālākais liktenis, tās veiksmīga funkcionēšana, tai pieslēgto dzīvokļu skaits, ir principiāls lēmums, kas ietverts lemšanā par kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas daļas lietošanas kārtību.” No minēta tiesas sprieduma, ir secināms, ka lēmums par atsevišķa dzīvokļa atslēgšanu no centralizētas siltumapgādes sistēmas ir jāpieņem ar 100% īpašnieku piekrišanu.
25
Feb/13

JAUTĀJUMS > Jautā: Iedzīvotājs

Kad jānoņem ūdens skaitītāja radījumi?
25
Feb/13

ATBILDE > Atbild: SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" jurists R.Golovans

Ūdensskaitītāju radījumi jānoņem vienu reizi mēnesī 25.datumā, ierakstot šos radījumus speciālā veidlapā un jāiemet speciālā kastītē. Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ, Jūs nenodevāt ūdensskaitītāju radījumus 25.datumā, tad tos var paziņot pa tālr.65450252 līdz mēneša pēdējai darba dienai, vai iesniegt elektroniskā veidā izmantojot SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” „mājas lapa” pieejamos rīkus.
15
Aug/13

JAUTĀJUMS > Jautā: Bogdanova Olga

Почему в пос.Лоцики постоянные проблемы с водой,нет напора. После звонка-жалобы старшему через 10-15 мин.всё в порядке.Сколько можно звонить???
10
Okt/13

ATBILDE > Atbild: Administrācija

Bija problēmas ar elektroenergijas padevi.
Pašlaik problēma ir atrisināta
30
Sep/13

JAUTĀJUMS > Jautā: iedzīvotajs

Labdien. Mūsu mājā ir piecas ieejas un trīs mēnešus atpakaļ, sāka remonts kāpnēm pie ieejas. Četri ieejas veiktas, un piektais ieeja atstājusi neskartu, bet pakāpieni nepieciešamos remontdarbus. Kāpēc jūs neveicāt kapnēs remontu 5 ieejā?
10
Okt/13

ATBILDE > Atbild: Administrācija

Ieeja ir atremontēta
16
Jūl/18

JAUTĀJUMS > Jautā: Tamāra Pāža

Kur var uzzināt par mājas vecāka pienākumiem? Ar kādiem jautājumiem mājas iedzīvotajiem var pie mājas vecāka griezties?
Kāpēc nekur nav par mājas vecāka informācijas {vārds, uzvārds, kontakti}
Ir tāda sajuta, ka mājas vecākais tikai saņem no iedzīvotāju maksājumiem naudu, bet darbs nav redzams.
04
Sep/18

ATBILDE > Atbild:

Labdien!
Dažās dzīvojamās mājās ir noteikti daži mājas vecāko pienākumi. To var uzzināt no pārvaldīšanas līguma. Ja Jūs atsūtīsiet savas dzīvojamās mājas adresi, mēs Jums varēsim sniegt pilnīgāko atbildi. Paldies!

Atstāt savu jautājumu

Ziņas teksts*:

Vārds, uzvārds*:

Aizsargkods*:

E-pasts*:

Telefons:

Organizācija: